Salgs- og leveringsbetingelser

1.Tilbud
Om ikke annet er angitt i tilbudet er dette gyldig i 10 dager fra tilbudsdato, med mindre det er skriftlig tilbakekalt.

 

2. Tilbudsbilag
Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbud er BB MOSS sin eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Tilbudsbilag er til orientering og ikke bindende i enhver detalj. Det tas forbehold om endringer i mål og spesifikasjoner.

 

3. Bestilling
Bestilling skal skje skriftlig. BB MOSS kan ikke belastes for kostnader ved eventuell levering av feil varer dersom skriftlig bestilling ikke er mottatt.

 

4. Levering
Levering skjer i henhold til tilbud, bestilling, ordrebekreftelse og disse vilkår. Leveringstiden gjelder fra den dag selger har mottatt bestillingen. Leveringstiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom: a) kjøper har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet. b) kjøper ikke i rett tid har gitt selger de tekniske opplysninger som er nødvendig for leveransen. c) kjøper eller hans kunde forlanger forandring i leveransen som kan forårsake forsinkelser. d) oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, kassering av arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger som gjelder krafttilførsel eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt eller andre Force Majeure hendelser. BB MOSS skal varsle kjøper om forsinkelser og dens varighet i så god tid som mulig. BB MOSS er ikke ansvarlig for økonomisk tap eller følgeskader forårsaket av forsinket levering.

 

5. Overtakelse
Ved vareleveranser regnes alle varer i h. t. følgeseddel som mottatt når kunden har kvittert for leveransen. Eventuelle mangler må påføres fraktbrevet ved mottak / kvittering hvis disse skal kunne gjøres gjeldende. Ved prosjektleveranser anses prosjektet som ferdigstilt fra BB MOSS sin side ved utsendelse av sluttfaktura. Hvis det kan påvises omfattende feil eller mangler kan kunden nekte overtakelse inntil disse er utbedret av BB MOSS. Er eventuelle feil eller mangler av mindre vesentlig grad har kunden ikke rett til å nekte overtakelse, men har anledning til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesummen inntil BB MOSS har foretatt utbedring. Hvis kunden ikke skriftlig har meldt fra til BB MOSS om eventuelle feil eller mangler ved leveransen innen 10 virkedager etter utstedelse av sluttfaktura regnes leveransen som overtatt og godkjent.

 

6. Bilder av levert og evt. montert løsning
Hvis ikke annet er avtalt, kan bilder/film av ferdigstilt prosjekt levert og/eller utført av BB MOSS, benyttes på BB MOSS sin nettside og sosiale plattformer. Ved slik publisering vil det ikke vises til konkret adresse for prosjektet, og hovedformålet er å vise produktene til andre som inspirasjon og tips. Løsninger for sikring av samfunnskritiske installasjoner eller andre høysikringsprosjekt, vil ikke bli publisert uten skriftlig samtykke fra kunde.

 

7. Priser
Oppgitte priser er alltid eksklusive merverdiavgift, emballasje og forsikringer, og gjelder fritt opplastet BB MOSS sitt lager. Er ikke annet avtalt gjelder bestillingsdagens priser dersom leveransen skal skje omgående (dvs. så raskt som det normalt er mulig å levere). BB MOSS har rett til å regulere prisene dersom det skjer endringer i valutakurser eller gjeldende satser for transport, toll og avgifter mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt.

 

8. Prisgrunnlaget
Oppgitte priser inkluderer ikke: a) Økte kostnader som følge av kundens ønske om tillegg eller endringer etter avtalens inngåelse. b) Omkostninger og merarbeid som påløper hvis det, etter at avtalen er inngått, viser seg at grunnlagsmaterialet er mangelfullt eller ufullstendig. c) Omkostninger som følge av forsinkelser eller andre forhold som skyldes kjøper, eller hans kunde / leverandør. d) Overtidsarbeid eller andre tiltak som ønskes av kunden for å oppnå en raskere levering enn det avtalen sier.

 

9. Fakturering
Fakturering skjer i utgangspunktet ved levering, men vi forbeholder oss retten til å for-fakturere opptil 50% av kontraktsum ved aksept på tilbudet, med mindre annet er avtalt skriftlig. Dette gjelder tilbud på over NOK 50.000, -. Montasje faktureres hvis ikke annet er avtalt, månedlig basert på fremdrift avregnet etter oppsatte mengder. Spesialbestilte varer faktureres med 100% ved levering, montasje og andre arbeider faktureres med standard vilkår. Ønsker kjøper å utsette leveransen kan BB MOSS fakturere leveransen iht. opprinnelig leveringsavtale. Ved del-leveringer faktureres hver del-levering for seg.

 

10. Betalingsbetingelser
All kreditt skal være godkjent og avtalt på forhånd. Ved kredittsalg er betalingstiden netto pr. 14 dager hvis ikke annet er avtalt. BB MOSS har salgspant i de leverte varer inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger er fullt betalt. Kunden plikter å oppgi dette til sin sluttkunde hvis ikke varer skal anvendes til eget bruk. Det er ikke lov å videreselge varer før faktura er fullt oppgjort.

 

11. Reklamasjon
Kunden plikter snarest å undersøke leverte varer. Dersom feil eller mangler foreligger, plikter kunden omgående å underrette BB MOSS.

 

12. Feil ved varen
Anmerkninger om feil ved varen må fremsettes innen 10 dager etter mottak. BB MOSS forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den med ny.

 

13. Retur
Retur av varer kan kun foretas etter avtale med BB MOSS. Godkjent retur krediteres med 75 % av debitert beløp. Returfrakt dekkes av kunden.

 

14. Produktansvar
BB MOSS kan bare gjøres ansvarlig for personskade hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av BB MOSS eller noen de har ansvar for. BB MOSS har ikke ansvar for skade på fast eiendom, løsøre eller noen form for indirekte tap (driftstap, tapt fortjeneste etc.) som følge av feil eller mangler på levert utstyr.

 

15. Garanti
Produkter levert av BB MOSS har en garanti på 12 måneder som gjelder material og produksjonsfeil. Garantien dekker reparasjon og utskifting av deler i ordinær arbeidstid. Garantiansvar bortfaller hvis det er gjort endringer eller inngrep på produktet, eller skade er oppstått som følge av uriktig eller ukyndig bruk. Ved feil eller skader som skyldes uriktig montasje / installasjon bortfaller også garantien dersom montasjen / installasjonen er utført av andre enn BB MOSS.

 

16. Force Majeure
Dersom levering hindres av arbeidskonflikt, krig, brann, ulovlige aksjoner, stopp i råvaretilgang, tiltak fra Statens side eller andre omstendigheter som BB MOSS ikke har herre-dømme over, er BB MOSS ikke forpliktet til å opprettholde avtalt leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.